รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Email This Print This 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 04/03/2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 4,667
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 55.44

หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/03/2565 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,944
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.09

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)
คิดเป็นสัดส่วน
(ร้อยละ)
1. บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) 73,138,195 18.23
2. บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด มหาชน 62,411,765 15.56
3. บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) . 38,002,900 9.47
4. นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ 13,900,000 3.46
5. นาง ลักษมณ์สุนีย์ หทัยวิทวัส 9,641,500 2.40
6. นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 8,000,000 1.99
7. UBS AG LONDON BRANCH 7,971,700 1.99
8. นาย พรชัย อร่ามวิทย์ 6,000,000 1.50
9. นาย วสุพล ธารกกาญจน์ 5,575,200 1.39
10. นาย จิตติพร จันทรัช 4,500,000 1.12