รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Email This Print This 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 01/06/2563

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 6,453
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 57.44

หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21/08/2563 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,219
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.99

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)
คิดเป็นสัดส่วน
(ร้อยละ)
1. บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) 165,549,960 41.26
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,449,845 4.10
3. นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์ 15,600,000 3.89
4. นาง ลักษมณ์สุนีย์ หทัยวิทวัส 6,191,200 1.54
5. นาย พรชัย อร่ามวิทย์ 4,050,000 1.01
6. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 4,040,000 1.01
7. นาย ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี 4,000,000 1.00
8. นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล 3,555,555 0.89
9. นาย ปรีชา เล็กวงษ์เดิม 3,550,000 0.88
10. นาย ไพศาล สุวัฒิกะ 3,440,500 0.86
11. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3,440,000 0.86
12. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล 3,064,900 0.76
13. น.ส. ปิยนุช ระวีแสงสูรย์ 2,300,000 0.57