การประชุมผู้ถือหุ้น Email This Print This 

    ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และสำเนางบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 5 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 7 วิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
เอกสารแนบ 8 ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบ 10 รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
    ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และสำเนางบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 5 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 7 วิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบ 9 รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
    ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และสำเนางบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 5 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบ 8 รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 9 แผนที่สถานที่ประชุม
    ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1)
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และสำเนางบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2,3 และ 4)
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 5 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบ 8 รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 9 แผนที่สถานที่ประชุม
    ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1)
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และสำเนางบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2,3 และ 4)
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 5 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบ 8 รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 9 แผนที่สถานที่ประชุม
    ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
เอกสารแนบ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เอกสารแนบ 3 ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ
    ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1 สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
เอกสารแนบ 2 รายงานประจาปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และสาเนางบการเงินของบริษัทสาหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2,3 และ 4)
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 5 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบ 8 รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 9 แผนที่สถานที่ประชุม
    ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และสำเนางบ การเงินของบริษัทสำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2,3 และ 4)
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 5 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม ประชุม
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบ 8 รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 9 แผนที่สถานที่ประชุม
    ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และสำเนางบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 5 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับการ เข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กำลังการผลิต ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ กับบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 6 ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ
เอกสารแนบ 7 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบ 10 รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 11 แผนที่สถานที่ประชุม