ข้อมูลพื้นฐาน Email This Print This 

ข้อมูลทั่วไป (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
ชื่อบริษัท บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 4/2 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล
โทรศัพท์ 02-9432935-6
โทรสาร 02-9432935-6 ต่อ 444
เว็บไซต์ www.tpcpower.co.th
ทุนจดทะเบียน 401,200,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 401,200,000 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
1. ชื่อบริษัท บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  ประเภทธุรกิจ โรงไฟฟ้าชีวมวล
  โทรศัพท์ 02-9432935-6
  โทรสาร 02-9432935-6 ต่อ 444
  ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท
  ทุนชำระแล้ว 200,000,000 บาท
 
2. ชื่อบริษัท บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  ประเภทธุรกิจ โรงไฟฟ้าชีวมวล
  โทรศัพท์ 02-9432935-6
  โทรสาร 02-9432935-6 ต่อ 444
  ทุนจดทะเบียน 235,000,000 บาท
  ทุนชำระแล้ว 233,500,000 บาท
 
3. ชื่อบริษัท บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  ประเภทธุรกิจ โรงไฟฟ้าชีวมวล
  โทรศัพท์ 02-9432935-6
  โทรสาร 02-9432935-6 ต่อ 444
  ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท
  ทุนชำระแล้ว 200,000,000 บาท
 
4. ชื่อบริษัท บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  ประเภทธุรกิจ โรงไฟฟ้าชีวมวล
  โทรศัพท์ 02-9432935-6
  โทรสาร 02-9432935-6 ต่อ 444
  ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท
  ทุนชำระแล้ว 200,000,000 บาท
 
5. ชื่อบริษัท บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  ประเภทธุรกิจ โรงไฟฟ้าชีวมวล
  โทรศัพท์ 02-9432935-6
  โทรสาร 02-9432935-6 ต่อ 444
  ทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท
  ทุนชำระแล้ว 250,000,000 บาท
 
6. ชื่อบริษัท บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  ประเภทธุรกิจ โรงไฟฟ้าชีวมวล
  โทรศัพท์ 02-9432935-6
  โทรสาร 02-9432935-6 ต่อ 444
  ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท
  ทุนชำระแล้ว 294,200,000 บาท
 
7. ชื่อบริษัท บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  ประเภทธุรกิจ โรงไฟฟ้าชีวมวล
  โทรศัพท์ 02-9432935-6
  โทรสาร 02-9432935-6 ต่อ 444
  ทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท
  ทุนชำระแล้ว 250,000,000 บาท
 
8. ชื่อบริษัท บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  ประเภทธุรกิจ โรงไฟฟ้าชีวมวล
  โทรศัพท์ 02-9432935-6
  โทรสาร 02-9432935-6 ต่อ 444
  ทุนจดทะเบียน 260,000,000 บาท
  ทุนชำระแล้ว 80,000,000 บาท
 
9. ชื่อบริษัท บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  ประเภทธุรกิจ โรงไฟฟ้าชีวมวล
  โทรศัพท์ 02-9432935-6
  โทรสาร 02-9432935-6 ต่อ 444
  ทุนจดทะเบียน 260,000,000 บาท
  ทุนชำระแล้ว 80,000,000 บาท
 
10. ชื่อบริษัท บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  ประเภทธุรกิจ โรงไฟฟ้าชีวมวล
  โทรศัพท์ 02-9432935-6
  โทรสาร 02-9432935-6 ต่อ 444
  ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
  ทุนชำระแล้ว 20,000,000 บาท
 
13. ชื่อบริษัท บริษัท พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์จี จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตบริหารจัดการระบบการนำขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง
  โทรศัพท์ 02-9432935-6
  โทรสาร 02-9432935-6 ต่อ 444
  ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท
  ทุนชำระแล้ว 65,000,000 บาท
 
11. ชื่อบริษัท บริษัท พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์จี จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตบริหารจัดการระบบการนำขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง
  โทรศัพท์ 02-9432935-6
  โทรสาร 02-9432935-6 ต่อ 444
  ทุนจดทะเบียน 12,650,000 บาท
  ทุนชำระแล้ว 12,650,000 บาท
 
12. ชื่อบริษัท บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 333 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตบริหารจัดการระบบการนำขยะมูลฝอยมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
  โทรศัพท์ 02-9432935-6
  โทรสาร 02-9432935-6 ต่อ 444
  ทุนจดทะเบียน 420,000,000 บาท
  ทุนชำระแล้ว 420,000,000 บาท
 
13. ชื่อบริษัท บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  ประเภทธุรกิจ โรงไฟฟ้าชีวมวล
  โทรศัพท์ 02-9432935-6
  โทรสาร 02-9432935-6 ต่อ 444
  ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
  ทุนชำระแล้ว 3,250,000 บาท
 
14. ชื่อบริษัท บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  ประเภทธุรกิจ โรงไฟฟ้าชีวมวล
  โทรศัพท์ 02-9432935-6
  โทรสาร 02-9432935-6 ต่อ 444
  ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
  ทุนชำระแล้ว 250,000 บาท
 
15. ชื่อบริษัท บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  ประเภทธุรกิจ โรงไฟฟ้าชีวมวล
  โทรศัพท์ 02-9432935-6
  โทรสาร 02-9432935-6 ต่อ 444
  ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
  ทุนชำระแล้ว 250,000 บาท